Monthly Archives: abril 2018

SEGUIMOS NA DISTANCIA

Ata o segundo obradoiro que será o vindeiro xoves os participantes seguimos conectados a través de taboleiros de Trello e así facilitar o traballo na distancia, de cara a darlle forma á estrutura ás accións nas que se vai traballar e os medios que se poden requirir para levar a cabo os prototipos formativos.


OBRADOIRO 1, COMEZAMOS!

O espazo de innovación do Hospital Clínico de Santiago de Compostela sírvenos como primeiro punto de encontro a todos os participantes neste evento, concebido para buscar a efectividade e a intelixencia colectiva como elementos multiplicadores, dándolle o protagonismo a profesionais que teñen moito que dicir pero que non interveñen directamente na xestión do coñecemento.

A dinámica de traballo organizouse en torno aos tres grupos, cada un deles encargado de afrontar un dos retos. Cada participante expúxolle ao resto do grupo a idea que enviou previamente, para debatelas entre todos e decidir que liña seguir de cara a realiación da acción formativa final encamiñada á mellora dos retos.

Na segunda parte da tarde cada grupo presentou, en sesión conxunta, a súa idea final ou obxectivo no que traballar de cara esa acción formativa final.

Percibimos moita pasión, moitas ganas de facer, de escoitar, de aprender, unha vontades de compartir para a mellora común.

E as liñas sobre as que traballará cada grupo son:

Grupo 1. Consulta compartida
Grupo 2. Sensibilización aos pacientes crónicos e aos profesionais no uso do medicamento
Grupo 3. Adestramento en habilidades sociais e emocionais para profesionais


GRUPOS EN MARCHA!

Nas semanas previas ao primeiro obradoiro quedaron configurados os grupos de acción para cada un dos tres retos. Grupos heteroxéneos, con profesionais de diferentes campos que poden achegar visións dende diferentes perspectivas.

Son cinco participantes por cada un deles, que previamente prepararon e enviaron as súas ideas. Vídeos, presentacións, textos… Un gran traballo previo pola súa parte, un gusto ver profesionais con tantas inquedanzas na nosa organización.

Non poden estar todos os que se interesaron polo proxecto, pero contamos con eles para vindeiras convocatorias, que agardamos se produzan.